روش‌های استفاده از قارچ‌های مایکوریزا

1- زراعت (گندم ، جو ، یونجه و...)

  • ️کشت سنتی:

در این  روش ابتدا قارچ مایکوریزی را به مقدار توصیه شده را به سطح زمین آماده کشت اضافه کرده سپس توسط ادوات کشاورزی مناسب (دیسک و...)قارچ مایکوریزی  را به زیر سطح زمین (حداقل 3 سانتیمتر) انتقال داده سپس کاشت بذر طبق روال قبلی انجام شود.

  • مکانیزه:

در این روش در مخزن کودپاش دستگاه بذر کار مقدار مناسب مایکوریزی ریخته و اقدام به کاشت بذر نمایید.


2- باغبانی

  • بذر کاشت :

قبل از کاشت بذر چه در گلدان و چه به‌صورت مستقیم در زمین ، مقدار مایکوریزی توصیه شده برای بذر را در حفره  حفر شده برای کاشت بذر ریخته و سپس بذر را روی مایکوریزی کشت کنید.

  • کاشت نهال :

جهت کاشت نهال ابتدا در حفره حفر شده برای کاشت نهال مقدار مناسب مایکوریزی ریخته و سپس اقدام به کاشت  نهال نمایید

  • درخت کشت شده :

بسته به سن و نوع درخت مقدار مایکوریزی توصیه شده را به‌صورت چالکود در یک یا چند حفره که عمق حداقل 20 تا30 سانتیمتری دارد بریزید و روی آن را بپوشانید