زمان استفاده مایکوریزا

بهترین زمان برای استفاده مایکوریزی زمان کاشت (بذر، نهال، نشاء، پیاز و...) می‌باشد در غیر اینصورت می‌توان بصورت چالکود کنار گیاه استفاده کرد. بهترین زمان چالکود مایکوریزا قبل از زمان بیدار شدن درختان از خواب زمستانی (نهایتاً تا پایان اسفند) است.

اسپور (بذر) مایکوریزا قادر است تا حدود چهار سال بدون میزبان در خاک زنده بماند.

استفاده از فسفات می‌تواند همزیستی را در زمان شکل گیری یعنی بدو پیوند ریشه و مایکوریزا را کاهش دهد.

آغاز و شکل گیری همزیستی مایکوریزا و ریشه بیشتر از اوایل فروردین تا اواسط خرداد می‌باشد. تنها در این بازه سعی کنید از فسفات کمتر استفاده کنید تا همزیستی به بهترین نحو شکل گیرد. بعد از شکل گیری همزیستی هیچ محدودیتی در استفاده از فسفات وجود ندارد.

نکته: مهم است که در زمان کاشت مایکوریزا محیط اطراف درخت یا گیاه و... را از وجود علف‌های هرز یا هرگونه ریشه غیر از ریشه درخت یا گونه مد نظر پاک نمایید تا هرگونه احتمال همزیستی مایکوریزا با غیر از گونه مدنظر کاهش یابد.