مایکوریزا در ایران

اثر بخشی میکوریزا بر روی گیاهان زراعی بخوبی در ایران اطلاع رسانی نشده''در کشورهایی مانند آلمان و کانادا چند دهه است که از میکوریزا به عنوان یک کود ارگانیک و فوق العاده موثر مورد استفاده قرار میگیرد''میکوریزای آربوسکولار باعث تقویت خاک و گیاه و مقاوم سازی در برابر آفات و بیماریها''ازدیاد وزن محصول و مقابله با تنش های شوری و خشکی و در نهایت افزایش بیش از ۴۰ درصدی محصول میگردد''

متاسفانه در کشورمان اثرات میکوریزا در دانشگاهها توسط دانشجویان انجام میپذیرد و الارغم نتایج بسیار خوبی که گرفته شده''اطلاع رسانی صورت نگرفته''و این نتایج در مقاله ها بایگانی شده و کشاورزی کشور عزیزمان از این مهم بهره ای نبرده''امیدواریم  دانشجویان و اساتید عزیزی که بر روی میکوریزا مطالعه نموده و به این امر واقف هستند که نیاز کشاورزی امروز کشورمان در استفاده از کودهای ارگانیک و بخصوص میکوریزای آربوسکولار میباشد در امرترویج و اطلاع رسانی به کشاورزان نیز فعالیت کنند تا در این زمینه از دیگر کشورها عقب نمانیم''

یادمان باشد که با شرایط بد اقتصادی و تحریم های جهانی که کشور عزیزمان با آن دست به گریبان است''فعالیت و حمایت همه جانبه گروههای دانشگاهی و دانش پژوهان''از بخش های کشاورزی میتواند  نتایج بسیار ارزشمندی در اقتصاد و رشد روز افزون صنایع غذایی و مدیریت محصولات ارگانیک''داشته باشد.