مایکوریزا و تنش های شوری و خشکی

یکی از محدودیتهای مهم در کشورمان کمبود آب در بسیاری از مناطق است''که این امر لزوم استفاده بهینه و بیشتر از آب را با بکار بردن این قارچها در جهت کم کردن اثر محدودیتهای موجود میطلبد 

میکوریزا باعث سنگین تر شدن وزن محصول و کمک به کیفیت و طعم محصول و همچنین کنترل آفات و بیماریهای گیاهی به طور قابل ملاحظه ای در گیاه میگردد''(به عنوان نمونه برای بیماری فوزاریومی ، نماتد ، و.....)