مصارف موارد خاص مایکوریزا

مصرف گلدانی

برای کاشت گیاهان گلدانی زینتی و غیر زینتی مایه تلقیح قارچ‌های مایکوریزی را می‌توان به‌صورت یک لایه در خاک بستر گیاه قرار داد و یا اینکه مایه تلقیح قارچ را با خاک گلدان مخلوط و سپس نسبت به کاشت گیاه اقدام نمود.


کشت زعفران

استفاده مایکوریزی برای زعفران به صورتی است که حتماً باید مایکوریزی در زیر پیاز قرار گیرد برای این کار چند روش وجود دارد

  • روش سنتی:

در این روش برای حفره‌ای که توسط بیل برای کاشت 15 تا 20 پیاز حفر می‌شود توسط کارگر مقدار مناسب مایکوریزی (150 کیلوگرم در هکتار) ریخته می‌شود.

  • به‌صورت ردیفی توسط تراکتور (گاوآهن ):

در ردیف ایجاد شده توسط گاوآهن مقدار مناسب به‌صورت پیوسته در طول ردیف ریخته می‌شود سپس پیازها بر روی مایکوریزی قرار می‌گیرد و همین‌طور تا انتها ادامه داده شود.

  • توسط دستگاه مخصوص کشت پساز زعفران:

مقدار توصیه شده را در مخزن کودپاش دستگاه کشت ریخته و سپس اقدام به کشت نمایید.