آقای شرافتی نیا از قاین

با مشاوره دکتر رستمی از کود مایکوریزا برای کاشت 1 هکتار از 3 هکتار گندم دیم در شهرستان قائن خراسان جنوبی استفاده کردم. زمین را تقریبا به 3 بخش تقسیم کردم و یک بخش را با کود زیستی مایکوریزا کشت کردیم. بخشی که با مایکوریزا کشت شده بود به نسبت بقیه رشد بسیار بهتری داشت. خوشه ها بسیار بیشتر (بعضا 50 خوشه)، ساقه های گندم ها بسیار بلندتر و دانه ها بسیار بیشتر بود

با توجه به اقلیم خشک و کم آب منطقه گندمی که بصورت دیم در شهرستان قائن کشت می شود معمولا ساقه کوتاهی دارد و به همین دلیل در کشت دیم مقدار کاه از گندم کمتر است ولی در کشت با مایکوریزا اینگونه نبود و مقدار کاه بدلیل اینکه ساقه ها رشد بسیار خوبی داشتند از مقدار گندم بیشتر شد. کشاورزهایی که سالهاست بصورت دیم در این منطقه گندم کاشت می کنند با دیدن این گندم ها شگفت زده می شدند. من فکر میکنم هیچ کودی به اندازه مایکوریزا نمی تواند اینقدر بازدهی داشته باشد. عالی بود