آقای خوئی

من از کود مایکوریزا برای زرشک استفاده کردم و نتیجه خوبی گرفتم ، میتونم بگم بهترین کود هتسش که تا حالا استفاده کردم.