ویژگی و اثرات قارچ های مایکوریزا

قارچهای میکوریزای آربوسکولار از مهمترین عوامل میکروبی همزیست ریشه گیاهان بوده و با بیش از 80%گونه های گیاهی از جمله گیاهان تیره بقولات رابطه همزیستی دارند''از جمله مهمترین ویژگیهای مثبت همزیستی این قارچها با ریشه گیاهان میتوان به افزایش جذب آب و عناصر غذایی از جمله فسفر ''مقاومت علیه بیماریهای خاکزاد و مقاومت به تنش های شوری و خشکی و نیز بهبود بافت و ساختمان خاک اشاره نمود'

در اینجا به مواردی از مهمترین اثرات میکوریزا بر روی گیاهان اشاره میکنیم

1_کمبود آب از عوامل بیولوژی مهمی است که در محدود کردن رشد گیاه و محصول در بسیاری از اراضی و مناطق مطرح است''همزیستی میکوریزای آربوسکولار اغلب تناوب های سریع حرکت آب را در داخل از گیاهان ادامه میدهند و اثر میگذارند'(هیدرولیک بافت و فیزیولوژی گیاه)

میکوریزای آربوسکولار از گسترده ترین میکرو ارگانیسم ها هستند که قادرند ارتباط همزیستی را با ریشه اکثر گیاهان برقرار کنند'

گیاهان AM دارای یک قابلیت و توانایی پیشرفته ای برای جذب مواد غذایی و تحمل تنش های بیولوژی و غیر بیولوژی هستند

از دیگر اثرات میکوریزا''کمک به جذب فسفر میباشد

با اضافه کردن فسفره به خاک به مرور زمان مقدار عمده ای از آنها توسط گیاه جذب نشده و بصورت فسفر تثبیت شده در خاک باقی میماند(میزان جذب فسفر توسط گیاه در مواردی حتی کمتر از 25%بود یعنی بیش از 75%کود فسفر بصورت تثبیت شده در خاک باقی میماند)استفاده از میکوریزا این فسفر تثبیت شده در خاک را فعال نموده و آنرا برای گیاه قابل جذب میکند.